Ìm Bác Sĩ:
Danh sách
bác sĩ
Văn phòng hỗ trợ
bệnh nhân quốc tế
Dịch vụ khám
tổng quát
Clinics

The Cancer Centre

290 Orchard Road
Paragon Medical #17-05/06

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6835 1000

Web: www.tcc.sg

The Dental Studio

290 Orchard road
Paragon Medical #13-01 to 06

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6836 0050

6A Shenton Way #02-17/18
OUE Downtown Gallery

Singapore 068815 [View Map]

Tel: +65 6221 1395

Web: www.dentalstudio.sg

The Lasik Surgery Clinic

290 Orchard Road
#16-01/02, Paragon Tower 1

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6836 1000

Web: www.lsc.sg

The Dental Studio

290 Orchard road
Paragon Medical #16-07/08

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6238 1000

Mt E Novena 38 Irrawaddy Road
Mount Elizabeth Novena Specialist
Centre #05-34/35

Singapore 329563 [View Map]

Tel: +65 6262 5490

Gleneagles Medical Centre
6 Napier Road #08-19

Singapore 258499 [View Map]

Tel: +65 6475 1158

Web: www.togc.sg

The Wellness Suite An SMG Clinic

290 Orchard road
Paragon Medical #13-01 to 06

Singapore 238859 [View Map]

6A Shenton Way #02-19/20
OUE Downtown Gallery (Tower 2)
[Coming Soon]

Singapore 068815 [View Map]

Tel: +65 6235 2582

Web: www.tws.sg

SMG Vision Centre

290 Orchard road
Paragon Medical #16-01/02

Singapore 238859 [View Map]

6A Shenton Way #02-19/20
OUE Downtown Gallery (Tower 2)
[Coming Soon]

Singapore 068815 [View Map]

Tel: +65 6235 2582

Web: www.tws.sg

SMG Orthopaedic Group

3 Mount Elizabeth #17-14
Mount Elizabeth Medical Centre

Singapore 228510 [View Map]

Tel: +65 6836 8000

Web: www.orthopaedic.smg.sg

SMG Urology Centre
with Beng Surgery

6A Napier Road #08-19
Gleneagles Medical Centre

Singapore 258499 [View Map]

Tel: +65 6838 1000

1 Farrer Park Station Road #08-10
Farrer Park Medical Centre

Singapore 217562 [View Map]

Tel: +65 6737 8855

Web: www.urology.smg.sg

SMG Specialist Centre

290 Orchard road
Paragon Medical #16-12

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6235 2152

38 Irrawaddy Road
Mount Elizabeth Novena #05-34/35

Singapore 329563 [View Map]

Tel: +65 6735 1000

Web: www.specialist.smg.sg

Wellness & Gynaecology Centre by Dr Julinda Lee

290 Orchard Road
Paragon Medical #16-12

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6235 2152

Web: www.agemanagement.com.sg

Lifescan Medical Centre

290 Orchard road
Paragon Medical #07-18 to 20

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6235 3253

6A Shenton Way #02-19/20
OUE Downtown (Tower 2)

Singapore 068815 [View Map]

Tel: +65 6221 1358

Web: www.lifescanmedical.sg

Lifescan Imaging

290 Orchard road
Paragon Medical #07-18 to 20

Singapore 238859 [View Map]

Tel: +65 6235 3230

8 Sinaran Drive #04-04/05
Novena Specialist Center

Singapore 307470 [View Map]

Tel: +65 6100 6723

6A Shenton Way #02-17/18
OUE Downtown (Tower 2)

Singapore 068815 [View Map]

Tel: +65 6222 0335

Web: www.lifescanimaging.sg

Kids Clinic

Blk 116 Bishan Street
12 #01-28

Singapore 570116 [View Map]

Tel: +65 6356 8909

Blk 177 Toa Payoh Central
#01-160

Singapore 310177 [View Map]

Tel: +65 6356 8909